ΓΗΠΕΔΟ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Διαχειριστικός έλεγχος ΠΑΕ ΑΕΚ : Σχόλιο Νο 2Διαβάζοντας την σελ 4 του διαχειριστικού ελέγχου παρατηρούμε τα εξής :

1 . Αδυναμία συμφωνίας βιβλίων και μετοχολογίου και αδυναμία επιβεβαίωσης των καταθέσεων των μετόχων με το μετοχολόγιο για τις χρήσεις 2004-2005 και 2005-2006 αφού τα βιβλία έχουν …. εξαφανιστεί και αναζητούνται από την Νικολούλη και λοιπά λαγωνικά !!!! Οι χρυσές χρονιές των σωτήρων του 2004 με χαμένα βιβλία. Ο Νοών νοείτω ….

Η σχετική παράγραφος του διαχειριστικού ελέγχου :«Όπως έχει προαναφερθεί για τις χρήσεις λήξης 30.06.2005 – 30.06.2006 δεν µας έχουν
παραδοθεί
οι αναλυτικές καρτέλες των λογαριασµών και κατά συνέπεια δεν είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε την αντιστοιχία των καταθέσεων των μετόχων στα λογιστικά βιβλία µε το µετοχολόγιο της εταιρείας για τις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου για το ανωτέρω διάστηµα


2. Και πάλι δεν παραδόθηκε το αρχείο των αυξήσεων του Μετοχικού κεφαλαίου όπου εκεί εκτός των άλλων περιέχονται και τα αντίγραφα των καταθέσεων στις τράπεζες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ γίνεται υποχρεωτικά μέσω καταθέσεων μέσω τράπεζας. Οπότε γενναται το ερώτημα αν όντως έκαναν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή ήταν τίποτα ταμειακές διευκολύνσεις και απλά ανακοίνωναν στο τύπο ότι κάνουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Η απόκρυψη στοιχείων και η αδυναμία έλεγχου βολεύει όσους έχουν λερωμένη την φωλιά τους

Η σχετική παράγραφος :
«Επιπρόσθετα δεν µας παραδόθηκε για τις υπό έλεγχο χρήσεις οργανωµένο αρχείο των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου στο οποίο θα έπρεπε να περιλαµβάνονται αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, αντίγραφα των δελτίων κατάθεσης των µετόχων στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, αντίγραφα κινήσεων των ειδικών λογαριασµών, παράβολα καταβολής των σχετικών φόρων και αντίγραφα των προσωρινών τίτλων. Επιπρόσθετα, οι καταβολές των µετόχων έναντι των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου έως και την χρήση λήξης 30.06.2008, δεν παρακολουθούνται σε αναλυτικούς λογιστικούς λογαριασµούς ανά µέτοχο.»

3 . Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με βάση την απόφαση της ΓΣ της 30-6-2007 άλλοι φαίνεται στο μετοχολόγιο ότι έβαζαν λεφτά και άλλοι φαίνεται στα βιβλία της εταιρείας ότι συμμετείχαν στην αύξηση !!!!!!!! . Δηλαδή : α) φαίνεται κατάθεση ενός εκατ. από τον σωτήρα Νοτιά στο μετοχολόγιο και στα βιβλία της εταιρείας η κατάθεση αυτή εμφανίζεται ότι γίνεται από τον Γκούμα !!!! β) Οπως επίσης κατά 0,99 εκατ. ευρώ στο μετοχολόγιο εμφανίζεται από τον σωτήρα Αθηνη και στα βιβλία φαίνεται ότι έχει γίνει εγγραφή για κατάθεση από τον σωτήρα Παππά και μάλιστα έναντι μελλοντικής αύξησης !!! Γενικά από αυτές τις αναντιστοιχίες και προχειρότητες (εσκεμμένες ;;;; ) μπαίνει σοβαρό θέμα ακυρότητας των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από το αρμόδιο υπουργείο δηλαδή το Υπουργείο Εμπορίου όταν θα τις ελέγξει όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος . Οπότε μπαίνει θέμα ποιος έχει μετοχές και πόσες οπότε μπαίνει και θέμα ποιος μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές και πόσες και ποιες ;;;;;

Η σχετική παράγραφος :
"Από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ διαπιστώθηκε ότι για την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 29.6.2007 υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ των δεδοµένων των λογιστικών βιβλίων και του µετοχολογίου. Συγκεκριµένα:

Στο µετοχολόγιο της εταιρείας εµφανίζεται συνολική κατάθεση ποσού € 1.000.000 από τον κ. Ν. Νοτιά στον οποίο και αποδίδεται ο αναλογούν αριθµός µετοχών ενώ από τα λογιστικά βιβλία και µε βάση την αιτιολογία της λογιστικής εγγραφής «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΚ ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΚΙΚΑΣ» προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από τον κ. Γ. Γκούµα.
Στο µετοχολόγιο της εταιρείας εµφανίζεται συνολική κατάθεση ποσού € 999.999 από τον
κ. Π. Αθήνη στον οποίο και αποδίδεται ο αναλογούν αριθµός µετοχών ενώ από τα
λογιστικά βιβλία προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από τον κ. Π. Παππά µε
αιτιολογία λογιστικής εγγραφής «ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
».


Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Διαχειριστικός Ελεγχος ΠΑΕ ΑΕΚ, Σχόλιο Νο1


Παραθέτω το κέιμενο της σελ 2 της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της BDO και υπογραμμίζονται τα σημεία που πρέπει να δωθεί έμφαση :

"ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εφιστούµε την προσοχή σας στα αναφερόµενα στην παράγραφο (1.5) της παρούσας όπου και
γίνεται συνοπτική παράθεση αναφορικά µε την µη ύπαρξη καταγεγραµµένων διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου από την ∆ιοίκηση της εταιρείας στις υπό έλεγχο χρήσεις.
Το γεγονός αυτό καθιστά ανέφικτο τον εντοπισµό από τον έλεγχο τυχόν παραλείψεων ή
διαχειριστικών πληµµελειών ατασθαλιών των εκάστοτε οργάνων της ∆ιοίκησης της εταιρείας
που αναφέρονται στην λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και στην σύναψη συµβάσεων που δεν έχουν εξυπηρετήσει το εταιρικό συµφέρον.

Συνεπώς ο έλεγχος µας περιλαµβάνει την καταγραφή των δεδοµένων όπως αυτά προκύπτουν
από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και σε περιπτώσεις που κρίνονται ουσιώδους σηµασίας
περιλαµβάνει και την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών και του
εύλογου των εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης.
Επιπρόσθετα η καταγραφή των δεδοµένων του διαχειριστικού ελέγχου υπόκεινται και στους
παρακάτω περιορισµούς:
Για τις χρήσεις λήξης 30.06.2005 και 30.06.2006 δεν µας παραδόθηκε το µεγαλύτερο µέρος των αναλυτικών καθολικών των λογαριασµών και ο έλεγχός µας περιορίσθηκε στα υπόλοιπα των ισοζυγίων µε συνέπεια να µην έχουν διενεργηθεί όλες οι απαιτούµενες ελεγκτικές διαδικασίες και δεν έχουν συγκεντρωθεί επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια για το σύνολο των λογαριασµών. Επίσης δεν µας παραδόθηκε το βιβλίο απογραφών και ισολογισµών για τις ανωτέρω χρήσεις. Η ∆ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ µας διαβεβαίωσε ότι τα λογιστικά στοιχεία (έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία) για τις ανωτέρω χρήσεις δεν έχουν επιστραφεί στην εταιρεία από τον υπεύθυνο για την τήρησή τους εξωτερικό συνεργάτη. Στα πλαίσια αυτά απέστειλε και την από 7/9/2010 εξώδικη δήλωση σύµφωνα µε την οποία καλεί τον εξωτερικό συνεργάτη να προβεί στην άµεση παράδοση των ανωτέρω στοιχείων. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας οι υπεύθυνοι των Οικονοµικών Υπηρεσιών µας δήλωσαν ότι δεν έχουν παραδοθεί τα ανωτέρω στοιχεία στις αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΕΚ ΠΑΕ. Επισηµαίνουµε ότι η σχετική έγκριση της αρµόδιας ∆ΟΥ για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ στην έδρα του εξωτερικού συνεργάτη επιδόθηκε στην ΑΕΚ ΠΑΕ στις 20.07.2006 µε αριθµό πρωτοκόλλου 23438. ∆εν γνωρίζουµε τον τόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων για την περίοδο µέχρι και την ως άνω ηµεροµηνία.

Η ∆ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ αιτήθηκε την µη αποστολή επιστολών για την επιβεβαίωση υπολοίπων προς τους ποδοσφαιριστές, µέλη του προπονητικού team και εκπροσώπους αυτών διότι οι αµοιβές τους καθορίζονται από συµβόλαια τα οποία κατατίθενται στις αρµόδιες αρχές.

∆εν έχει διενεργηθεί καταµέτρηση των αποθεµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του
αθλητικού υλικού της εταιρείας. Επίσης δεν έχει διενεργηθεί καταµέτρηση για την
επιβεβαίωση του υπολοίπου του λογαριασµού «Ταµείο» το οποίο αποτελεί επουσιώδες
µέγεθος σε σύγκριση µε τα µεγέθη των ελεγχθέντων λογαριασµών.
Η εντολή µας δεν συµπεριελάµβανε την διενέργεια φορολογικού ελέγχου ώστε να
προσδιορισθούν οι τυχόν υποχρεώσεις από φόρους και προσαυξήσεις που ενδέχεται να
προκύψουν από τακτικό έλεγχο των φορολογικών αρχών.
Η εντολή µας δεν συµπεριελάµβανε τον έλεγχο των συνδεδεµένων µερών σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/20."

Σχόλια

α. Με λίγα λόγια δεν παραδόθηκαν τα βιβλία για τις δύο πρώτες χρονιές για να κάνουν έλεγχο οι ελεγκτές της ιδιωτικής ελεγκτικής εταιρείας. Το γεγονός αυτό από μόνο του είναι υπέρ αρκετό για να κατανοήσει κανείς τα αίσχη και το χάλι που επικρατούσε ( και επικρατει ;;) την ίδια στιγμή που μας παρουσιαζόταν οι διαφάνειες, τα pdf και τα συναφή, την ίδια στιγμή που ο μπροστινός των αμέτοχων δήλωνε θρασύτατα ότι «δεν χρωσταμε τίποτα». Η μη επίδειξη των βιβλίων , η πιθανή απόκρυψη ΦΩΝΑΖΕΙ από μακριά για σημαντικές ατασθαλίες των χρημάτων του κόσμου που διαχειρίστηκαν οι ψευδοσωτηρες.

Β. Με φτηνές δικαιολογίες εμπόδισαν την διασταύρωση των αμοιβών των ποδοσφαιριστών και του υπόλοιπου προσωπικού του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μήπως γιατι αλλα παίρνουν στην πραγματικότητα και άλλα εμφανίζεται να παίρνουν;;; και αυτές οι διαφορές στα ποσά σε ποιες τσέπες πάνε ;;;